خودروهای مختلف کانکتورهای مختلفی برای عیب یابی دارند و دستگاه های عیب یاب از طریق این کانکتورها به ECU متصل می شوند. گستردگی و تنوع کانکتورهای عیب یابی هر دستگاه عیب یاب، متناسب با گستردگی و تنوع پوشش خودروهای دستگاه عیب یاب است.

مهاد نیز متناسب با پوشش نرم افزاری نرم افزار عیب یابی دستگاه دیاگ خود، مجموعه ی متنوعی از کانکتورهای عیب یابی را ارائه داده است.