دستگاه های عیب یاب برای ارتباط با کانکتورهای عیب یابی یا ارتباط با کامپیوتر معمولا به کابل ها و کانکتورهایی نیاز دارند. کیفیت، دوام و قابلیت اطمینان این کابل ها و کانکتورها تاثیر مستقیم در کیفیت عملکرد دستگاه عیب یاب دارد. از سوی دیگر کاهش تعداد این کابل ها و کانکتورها نیز تاثیر مستقیم در سهولت کاربری محصول عیب یاب دارد. در این راستا مهاد همواره تلاش کرده تا کابل ها و کانکتورهای متناسب با انتظار مشتری ارائه نماید.