1- مشخصات فردی

2- وضعیت محل سکونت

3- سوابق تحصیلی

4- سوابق پژوهشی و علمی

5- زبان خارجه و سطح آشنایی

6- سوابق کاری

7- سابقه قضائی

8- سوابق بیمه